Biologische wapens worden ontwikkeld ondanks internationale verdragen. Interview van France Soir met Prof. Tritto

(Artificiële vertaling, nog niet door mens gecheckt)

In dit Interview van France Soir (artikel en video) verwelkomen wij professor Joseph Tritto, chirurg en auteur van het boek “De hersenschim die de wereld veranderde”. Professor Tritto is sinds 2000 voorzitter van de World Alliance for Biomedicine & Technology (WABT), een organisatie die in 1997 onder auspiciën van de UNESCO is opgericht en die zich bezighoudt met de overdracht van medische technologie naar ontwikkelingslanden. Hij is geïnteresseerd in de ontwikkeling van biotechnologieën die het zoeken naar medische behandelingen mogelijk maken en tegelijkertijd de ontwikkeling van bacteriologische agentia voor militair gebruik via “gain-of-function” experimenten. Voor professor Tritto is het biologische wapen veel flexibeler en tactischer dan het nucleaire wapen.

In perfect Frans bespreekt Italiaanse Professor Tritto in detail de “nabijheid” tussen de geneesmiddelenindustrie en het militair-politieke complex, aangezien biomoleculair onderzoek kan leiden tot de creatie van militaire wapens.

Terugkomend op de geschiedenis en het verhaal van de SARS-Cov1 episode in 2002, evenals MERS, licht hij het ontstaan van SARS-Cov2 toe en brengt hij hulde aan het werk van wijlen professor Luc Montagnier, Nobelprijswinnaar in de geneeskunde.

Dit interview is essentieel voor wie de evolutie van de farmaceutische industrie en de omzeiling van de internationale regelgeving ter bescherming van de bevolking tegen de uitwassen van het onderzoek naar biologische wapens voor militaire doeleinden wil begrijpen.

 

Prof. Tritto verschijnt ook in een reportage van het Italiaanse TV programma Fuori dal Coro.

Zie ook (FR):
Covid-19 : l’origine du virus – L’analyse du Pr Tritto confirme celle du Pr Montagnier


Artikel vertaald van France Soir

Les armes biologiques sont développées malgré les traités internationaux.
Entretien essentiel avec le Pr Tritto

Nous recevons dans cet entretien essentiel, le Professeur Joseph Tritto, chirurgien et auteur du livre « La chimère qui a changé le monde ». Le Professeur Tritto préside depuis 2000 la WABT (World Alliance for Biomedecine & Technology) un organisme créé en 1997 sous l’égide de l’Unesco, ayant pour mission de s’occuper du transfert de technologie médicale aux pays en voie de développement. Il s’est intéressé au développement des biotechnologies permettant la recherche de traitements médicaux en même temps que le développement d’agents bactériologiques à usage militaire à travers les expériences de “gains de fonction”. Pour le Professeur Tritto, l’arme biologique est bien plus flexible et tactique que l’arme nucléaire.

Dans un français parfait, le Professeur Tritto évoque dans le détail la « proximité » existant entre l’industrie du médicament et le complexe militaro-politique, la recherche biomoléculaire pouvant mener à la création d’armes militaires.

Revenant sur l’histoire et le narratif de l’épisode de SARS-Cov1 en 2002, ainsi que le MERS, il explique la genèse du SARS-Cov2 et rend hommage aux travaux du regretté Professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine.

Un entretien essentiel pour qui veut comprendre l’évolution de l’industrie pharmaceutique et les contournements des réglementations internationales visant à protéger les populations des dérives de la recherche sur les armes biologiques à vocation militaire.